Skjema

Elektroniske skjema - felles

Godtgjering for kommunale møter - ta kontakt med post@masfjorden.kommune.no
Borgarleg vigsel (multiform)
Reiserekning - gjeld frå 22.06.2018 (excel)

Søknad om tilskot / lån frå Kraftfondet (multiform) 

Skjema for barnehage og SFO

Elektroniske skjema

Søke barnehageplass (Vigilo BHG)

Tilvisning PPT - barnehage  (multiform.no)

Samtykke til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (multiform) 

Skjema for opplæring og undervisning

Elektroniske skjema

Tilvisning PPT - skule (multiform.kf.no) 

Skjema for helse, sosial og omsorg (elektroniske)

Adopsjon: Skjema og rettleiing (www.bufdir.no)

Søknad om økonomisk sosialhjelp (www.nav.no

Følgekort (multiform)

Parkeringsløyve for rørslehemma (multiform)

Skjema for kultur og idrett

Elektroniske skjema

Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (www.anleggsregisteret.no)

Søknad, kulturmidlar (multiform) 

Skjema for teknisk, miljø og landbruk

Byggjesak

Byggjesak (www.dibk.no)

Delesak/Kart og oppmåling

Deling av grunneigedom og rekvisisjon av oppmålingsforretning (pdf)
Nabovarsel digitalt (www.dibk.no)
Erklæring om rett i fast eigedom (kartverket.no)
Arealoverføring (kartverket.no)
Skøyte (kartverket.no)
Krav om samanslåing av matrikkeleiningar (kartverket.no)
Krav om retting av feil og manglar i matrikkelen (pdf)

Vatn og avlaup

Veg og motorferdsel

Motorfersel i utmark og vassdrag (multiform)
Søknad om dispensasjon frå byggegrense (www.vegvesen.no)

Landbruk

Tilskotsordningar

Landbruksveg

Andre skjema

Avslag på søknad

Søknadsskjema for næring og reiseliv

Elektroniske skjema

Alminneleg skjenkeløyve og serveringsløyve (multiform)
Skjenkeløyve enkelthøve og ambulerande (multiform) 
Salsløyve for alkohol (multiform)
Omsetningsoppgåve for sals- og skjenkeløyver (multiform)

Skjema for brann, feiing og beredskap

Elektroniske skjema

Skjema for kommunale bustader


Søknad om kommunal bustad
(multiform) 


Sist oppdatert: 09.04.2024
Publisert: 31.08.2018