Utvida plangrense langs fylkesveg 571

De vert med dette varsla at formannskapet tidlegare i møte den 18.10.2021, sak 21/670 har gjort vedtak om oppstart av reguleringsplanarbeid (områdeplan) for Botneneset gnr 31 bnr 1 m.fl. Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningslova sin § 12-9 og § 12-8. 

Vidare vert det varsla at formannskapet i møte den 29.08.2022, i sak 084/2022 gjorde følgjande vedtak om å utvide plangrensa sørover langs fylkesvegen til forbi avkøyringa til Bjørkeneset:

«Revidert planprogram av 11.08.2022 for områdeplan for Botneneset vert i medhald av plan – og bygningslova sin § 4-1 godkjent. Planområdet vert utvida langs fylkesvegen sørover mot Kvamme til forbi avkøyring Bjørkeneset, for å regulere areal til fortau/ gangveg.»

Nedunder er ny plangrense vist, dette er og lagt ved som vedlegg slik at det lettare kan lesast.

Beskrivande kart 

Det er i samsvar med plan – og bygningslova sin § 4-1 godkjent framlegg til planprogram for områdeplan for Botneneset. Planprogrammet informerer nærmare om bakgrunnen for planarbeidet, medverknad, organisering og prosess. Viktige problemstillingar for planarbeidet er og drøfta, samt framlegg til konsekvensutgreiing. Ny planavgrensing er og vist på figur 1 på side 4 i planprogrammet.

Målet med planarbeidet er mellom anna  få sikra areal til bustader med naudsynt infrastruktur og grøntområd, samt får regulert areal til fortau langs fylkesvegen fram til avkøyringa ved Bjørkeneset.

Saksdokumenta med vedtak frå formannskapet, og godkjent planprogram vert med dette lagt ut på heimesida til Masfjorden kommune frå 04 oktober 2022 – 10 november 2022. Planidentiteten er 463420210004.

Eventuelle innspel til planarbeidet og den utvida plangrensa kan sendast  på e-post til postmottak@masfjorden.kommune.no, eller i brev til Masfjorden kommune, Austfjordvegen 2724, 5981 Masfjordnes innan 10 november.

Elektronisk merknadskjema er og å finna på Masfjorden kommune sine heimesider om ein ønskjer å nytta det.

Når det seinare ligg føre framlegg til reguleringsplan i medhald av plan- og bygningslova sin § 12-10 vil dette verta politisk handsama, og deretter sendt ut til offentleg ettersyn. Dette vil venteleg skje sommaren/ hausten 2023.

 

 

Dersom de har spørsmål i saka, ta kontakt assisterande rådmann Sveinung Toft.


Sist oppdatert: 04.10.2022
Publisert: 04.10.2022