Avgifter og gebyr

Eigedomsskatt

Masfjorden kommune har ikkje eigedomsskatt på hus og hytte.

Det vert skrive ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav d.

Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt er 7 promille, jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd.

Eigedomsskatt vert fakturert i 4 terminar

Barnehagesatsar

Satsane gjeld frå 01.01.2023

Grunnlag for utrekning Beløp / prosentsats
Barnehage per barn per månad kr. 2 900,-
Matpengar kr. 328,-
Søskenmoderasjon barn nr. 2 30 %
Søskenmoderasjon frå og med barn nr. 3 100 %
Gebyr for barn henta for seint, pr. påbegynt halvtime kr. 272,-

Merk at ved utrekning av søskenmoderasjon er søsken i SFO med i rekningsgrunnlaget. 

Ein gjer merksam på at ein betalar for plassen frå og med tildelt oppstartsdato.
1-åringar får oppstartsdato frå og med månaden dei fyller 1 år dersom dette er ynskje frå søkjar. Jfr. barnehagelova § 12 a. 
Når ein har tre barn i barnehage, får barn nummer 3 gratis plass. 

Redusert foreldrebetaling

Det er to ordningar som gjeld redusert pris for barnehageplass frå og med 1. august 2023
Det er særs viktig at ein brukar Vigilo når ein søkjer om gratis kjernetid og redusert betaling i barnehage, på den måten vert søknaden lagt inn i systemet automatisk. 

  • Gratis kjernetid: Foreldre med samla inntekt under kr 615.590 kan søkja om gratis kjernetid i barnehage for 2, 3, 4 og 5-åringar. Barnet vil i så fall få 20 timar gratis barnehageplass kvar veke. Du må søka for eit barnehageår om gongen og ein kan få innvilga gratis kjernetid frå den månaden barnet fyller 2 år. Dokumentasjon på inntekt må leggjast ved. Søknadsfristen er 1. juni kvart år.
  • Redusert foreldrebetaling: Ingen hushald skal betala meir enn 6 % av inntekta si for ein SFO- /barnehageplass.
  • For SFO søkjer du om redusert betaling på elektronisk skjema (skjema.kf.no). Dette skjema skal ikkje nyttast for søknad som gjeld barnehage! 
  • For barnehage søkjer du om gratis kjernetid og redusert betaling på vigilo.no eller via Vigilo mobil app.

    Dokumentasjon skal leggjast ved eller sendast til Masfjorden kommune, Austfjordvegen 2724, 5981 Masfjordnes.
Betalingssatsar for SFO

Foreldrebetaling SFO 2024 - gjeld frå 01.08.2024

  Under 6 timar 6 - 9,9 timar 10 - 12 timar 13 - 13,9 timar 10 - 13,9 timar Over 14 timar
1-3.klasse Gratis Gratis Gratis 252,-   1072,-
4.klasse  661,-  1312,-     1814,- 2635,-

 

   
Matpengar 124,-                                                  
Ekstratimar SFO 104,-
Ekstratimar utan fast SFO-plass 94,-
For seint henta-gebyr per påbyrja halvtime 284,-

Ingen husstandar med barn i SFO 1.-4. kl. skal betala meir enn 6 % av inntekta si for ein SFO-plass. Elevar i 5.-7. klasse med særskilde behov skal ha tilbod om gratis SFO-plass.
Elevar i 3.klasse skal få 12 timar gratis SFO frå hausten 2024. 

Betalingssatsar for kulturskulen
Satsane gjeld:  01.08.2023 - 31.07.2024 / 01.08.2023 - 31.07.25
Elevbetaling per skuleår - skuleelevar kr. 2 584 / 2687
Elevbetaling per skuleår - vaksne elevar (etter vidaregående) kr. 3 877 / 4032
Lagsbetaling for barne- og ungdomslag per time kr. 340 / 354
Lagsbetaling for vaksne lag per time

kr. 461 / 479

 

Lagsbetaling gjeld kor, korps og grupper som kjøper dirigent- og instruktørtenester gjennom kulturskulen

Søskenmoderasjon i kulturskulen er 30%

Redusert eigenbetaling i kulturskulen

Hushald med inntekt lågare enn den til ei kvar tid gjeldande satsen for gratis kjernetid i barnehagar - brutto per år - kan søkje kulturskulen om redusert eigenbetaling, inntil 50% av gjeldande sats, for barn opp til 16 år med plass i kulturskulen.

Frå 1.august 2024 er denne summen kr. 615 590 pr. år. Prosentvis reduksjon vert gjeve etter denne stigen:

kr. 615 590 - 580 000 - - 10% reduksjon

kr. 579 999 - 540 000 - - 20% reduksjon

kr. 539 999 - 500 000 - - 30% reduksjon

kr. 499 999 - 460 000 - - 40% reduksjon

Under kr. 460 000 - - - - -50% reduksjon

Med søknaden må det følgja skatteoppgjer/ likning for hushaldet for førre kalenderår. Frist for å søkja er 1. september. Som hovudregel gjeld søknaden ut skuleåret. Søknadsskjema finn du under Elektroniske skjema.

Eigenbetaling for pleie og omsorg

Satsane gjeld for 2024

Heimehjelp / Praktisk hjelp i heimen 
Inntektsgrunnlag 1G kr. 118 620  pr. 1. mai 2023  
Inntil 2G (kr 237 240) Statleg sats time / kr 230 per mnd
mellom 2G og 3G (kr 237 241 til kr 355 860) kr 313 per time / kr 844 per mnd
mellom 3G og 4G (kr 355 861 til kr 474 480) kr 391 per time / kr 1.566 per mnd
mellom 4G og 5G (kr 474 481 til kr 593 100) kr 476 per time / kr 1.905 per mnd
Over 5G (kr. 593 101 og over) kr 476 per time / kr 1.905 per mnd
   
Matombringing / Sal av mat (levert frå Masfjorden sjukeheim) 
Pr. frukost / kvelds kr 48
Middag med dessert kr 97
Besøkande og tilsette kr 115
   
Opphald på Masfjorden sjukeheim 
Korttidsopphald døgn Statlege satsar(lovdata.no) - Fribeløp kr 10 000,- kr 193
Dagopphald/nattopphald Statlege satsar(lovdat.no) kr 110
Langtidsopphald etter Forskrift om vederlag for opphald i institusjon(lovdata.no)  
Dagsenter / aktivitetsopphald (inkl. middag og skyss) - Statlege satsar(lovdata.no) kr 157
Maksimal eigendel for opphald i sjukeheim  kr 59.000 per mnd
   
Tryggleiksalarm og velferdsteknologi  
Eigenbetaling, inntekt under 2G (kr 237 240) 240,- pr.mnd
Eigenbetaling, inntekt over 2G 417,- pr.mnd
For dei som får tenesta som erstatning for lovpålagte tenester, er tenesta gratis.  
   
Husleige i omsorgsbustad  

Omsorgsbustad til eldre

7.400,- pr.mnd 

Omsorgsbustader Masfjorden bu- og aktivitetssenter (60m2)

10.200,- pr.mnd

Omsorgsbustader Masfjorden bu- og aktivitetssenter (80m2) 

11.200,- pr.mnd
   
   
Vassavgift
Gerbyrsatsar for 2024 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
  Minimumsgebyr  
Årsavgift for bustad og fritidsbustad 5.680 utan moms 7.100,00 med moms
     
Fastavgift vassmålar 2.760 utan moms 3.450 med moms
Vatn inn i bygning, pris pr kubikkmeter 15,00 utan moms 18,75 med moms
Sal av vatn til kundar som ikkje har abonnement i Masfjorden, pris pr. m3 440 utan moms 880,00 med moms
Tilknytningsavgift 21,300 utan moms 26.625,00 med moms
Bustad og fritidsbustad 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Bustad og fritidsbustad større enn 70 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 71 - 200 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 201 - 1000 kvm 200% av minimumsgebyr
 Avlaup
Gerbyrsatsar for 2024 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
  Minimumsgebyr  
Årsavgift for bustad og fritidsbustad 4.000 utan moms 5.000 med moms
     
Vatn ut, pris pr kubikkmeter 18,30 utan moms 22,88 med moms
Tilknytningsavgift 27.470 utan moms 34.337,50 med moms
Bustad og fritidsbustad 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Bustad og fritidsbustad større enn 70 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 71 - 200 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 201 - 1000 kvm 200% av minimumsgebyr
Slamtømming, feiing og brannsyn
Gerbyrsatsar for 2023 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
Slamgebyr privat, tømming kvart 4.år  600 utan moms  
Slamgebyr privat, tømming kvart 2. år 1.200 utan moms  
Slamgebyr privat, tømming kvart år 2.400 utan moms  
Slamgebyr per kubikkmeter frå kommunale avskiljarar 360 utan moms 450 med moms
Ekstratømming inntil 4,5 kubikkmeter 3.358 utan moms 4.198 med moms
Ekstratømming over 4,5 kubikkmeter per kubikkmeter 588 utan moms 735 med moms
Naudtømming inntil 4,5 kubikkmeter 6.716 utan moms 8.395 med moms
Naudtømming over 4,5 kubikkmeter per kubikkmeter 1.174 utan moms

1.468 med moms

     
Feiing / brannsyn 670 utan moms 837,50 med moms
 Renovasjon - NGIR
Gerbyrsatsar for 2024 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
Restavfall kvar 2. veke, 140 l, utan heimekompostering 4.320 utan moms 5.400 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 140 l, med heimekompostering 3.888 utan moms 4.860 med moms
Restavfall kvar 4. veke, 140 l, utan heimekompostering 3.984 utan moms 4.980 med moms
Restavfall kvar 4. veke, 140 l, med heimekompostering 3.552 utan moms 4.440 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 240 l, utan heimekompostering 4.656 utan moms 5.820 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 240 l, med heimekompostering 4.224 med moms 5.280 med moms
Hytterenovasjon 1.920 utan moms 2.400 med moms
 
Rabatt for heimekompostering er kr. 400 utan moms, kr. 500 med moms
Rabatt for sjeldnare tømming er kr. 320 utan moms, kr. 400 med moms
Tillegg for større dunk er kr. 320 utan moms, kr. 400 med moms
 
Faktura for renovasjonsgebyr vert sendt frå Renovasjon i Nordhordland, Gulen og Solund (NGIR). Trykk på lenka for å sjå NGIR si heimeside.
Takstar for levering av vatn til private brønnar

Det er mogeleg for næringsliv, bustader og fritidsbustader i Gulen og Masfjorden å få levert vatn etter fyljande satsar (gjeld for 2020):

  • Eit lass vatn med mannskapsbil (ca. 2500 l) inntil 2 timer kr 2200,- pluss mva. Går oppdraget utover 2 timer kjem eit tillegg på kr 1100,- pluss mva. pr. time.
  • Eit lass vatn med tankbil (ca. 8 000 l) inntil 2 timer kr 2700,- pluss mva. Går oppdraget utover 2 timer kjem eit tillegg på kr 1250,-  pluss mva. pr. time.

Dette tilbodet er eit supplement utover den ordinære beredskapen som brannvesenet er forplikta å ha i kommunane. Dette betyr at dei ordinære oppgåvene til brannvesenet alltid vil ha 1. prioritet.

Responstida frå bestilling til levering er inntil 24 timar. Om ein har eit akutt behov for vatn - det vil sei at ein ikkje kan vente inntil 24 timar - må ein rekne eit ekstragebyr tilsvarande prisane over.

 

Tekst: Sigvald Kvinge, brannsjef.

Gebyr for teknisk forvaltningsteneste

Gebyrregulativ for 2023

Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste i Masfjorden kommune (pdf)

Husleige kommunale bustader

Masfjorden kommune har utleigebustader fleire stader i kommunen. Prisane varierer avhengig av plassering, storleik og standard.

Ta kontakt med kommunen ved Tenestetorget på tlf. 56166200 om du er interessert i å leiga kommunal bustad, eller send ein e-post til post@masfjorden.kommune.no


Sist oppdatert: 04.05.2022
Publisert: 24.04.2018