HeimSjølvhjelp og innsynAvgifter og gebyr

Avgifter og gebyr

Barnehagesatsar

Satsane gjeld frå 01.04.2019

Grunnlag for utrekning Beløp / prosentsats
Barnehage per barn per månad kr. 2 798,00
Matpengar kr. 290,00
Søskenmoderasjon barn nr. 2 30 %
Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 50 %

Merk at ved utrekning av søskenmoderasjon er søsken i SFO med i rekningsgrunnlaget. 

Ein gjer merksam på at ein betalar for plassen frå og med tildelt oppstartsdato.

Redusert foreldrebetaling

Det er to ordningar som gjeld redusert pris for barnehageplass frå og med 1. august 2018

  • Gratis kjernetid: Foreldre med samla inntekt under kr 548.500 kan søkja om gratis kjernetid i barnehage for 3-, 4- og 5-åringar. Barnet vil i så fall få 20 timar gratis barnehageplass kvar veke. Du må søka for eit barnehageår om gongen. Dokumentasjon på inntekt må leggjast ved. Søknadsfristen er 1. juni.
  • Redusert foreldrebetaling: Ingen hushald skal betala meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass.

Bruk elektroniske søknadsskjema som du finn på heimesida vår.

Sjølvmelding skal leggjast ved eller sendast til Masfjorden kommune, Austfjordvegen 2724, 5981 Masfjordnes.

Du kan lese meir om den nye ordninga på Utdanningsdirektoratet sine sider www.udir.no

Betalingssatsar for SFO
Foreldrebetaling SFO 2019 gjeld frå 01.04.2019
Opphald til og med 5,9 timar per veke kr. 562
Opphald 6,0 - 9,9 timar per veke kr. 1 114
Opphald 10,0 - 13,9 timar per veke kr. 1 540
Opphald 14 timar per veke og meir kr. 2 238
   
Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30 %
Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 50 %
Merk at ved utrekning av søskenmoderasjon er søsken i barnehagen med i rekningsgrunnlaget. 
Foreldrebetaling SFO 2018 gjeld frå 01.04.2018 til 31.03.2019
Opphald til og med 5,9 timar per veke kr. 548
Opphald 6,0 - 9,9 timar per veke kr 1 087
Opphald 10,0 - 13,9 timar per veke kr 1 502
Opphald 14 timar pr, veke og meir kr 2 183
   
Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30 %
Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 50 %
Betalingssatsar for kulturskulen
Satsane gjeld frå 01.08.2018 til 31.07.2019  
Elevbetaling per skuleår - skuleelevar kr. 2 250
Elevbataling per skuleår - vaksne elevar (etter vidaregående) kr. 3 375
Lagsbetaling barne- og ungdomslag per time kr. 295
Lagsbetaling vaksne lag per time kr. 402

Lagsbetaling gjeld kor, korps og grupper som kjøper dirigent- og instruktørtenester gjennom kulturskulen

Søskenmoderasjon i kulturskulen er 30%

Redusert eigenbetaling i kulturskulen

Hushald med inntekt lågare enn den til ei kvar tid gjeldande satsen for gratis kjernetid i barnehagar - brutto per år - kan søkje kulturskulen om redusert eigenbetaling, inntil 50% av gjeldande sats, for barn opp til 16 år med plass i kulturskulen.

Frå 1.august 2018 er denne summen kr. 533 500 pr. år. Prosentvis reduksjon vert gjeve etter denne stigen:

kr. 533 500 - 500 000 - - 10% reduksjon

kr. 499 999 - 465 000 - - 20% reduksjon

kr. 464 999 - 430 000 - - 30% reduksjon

kr. 429 999 - 390 000 - - 40% reduksjon

Under kr. 390 000 - - - - -50% reduksjon

Med søknaden må det følgja skatteoppgjer/ likning for hushaldet for førre kalenderår. Frist for å søkja er 1. august. Som hovudregel gjeld søknaden ut skuleåret. Søknadsskjema finn du under Elektroniske skjema.

Eigenbetaling for pleie og omsorg

Satsane gjeld for 2018

Heimehjelp / Praktisk hjelp i heimen  
Inntektsgrunnlag 1G kr 93 634 pr. 1. mai 2017  
Inntil 2G (under kr 187 268) kr 205 per månad
mellom 2G og 3G (kr 187 269 til kr 280 902) kr 260 per time / kr 700 per månad
mellom 3G og 4G (kr 280 903 til kr 374 536) kr 325 per time / kr 1.300 per månad
mellom 4G og 5G (kr 374 537 til kr 468 170) kr 395 per time / kr 1 580 per månad
Over 5G (kr. 468 171 og over) kr 395 per time / kr 1 580 per månad
   
Matombringing / Sal av mat
(levert frå Masfjorden sjukeheim)
 
Pr. frukost / kvelds kr 40
Middag med dessert kr 80
Besøkande og tilsette kr 100
   
Opphald på Masfjorden sjukeheim  
Korttidsopphald døgn (Statlege satsar) kr 160
Korttidsopphald dag/natt (Statlege satsar) kr 80
Langtidsopphald etter Forskrift om vederlag for opphald i institusjon  
Dagopphald / nattopphald (Statlege satsar) kr 80
   
Tryggleiksalarm kr 350 per månad
 - Inntekt under 2G (kr 187 268)  kr 200 per månad
   
Husleige i omsorgsbustad kr 6 150 per månad
Vassavgift
Gerbyrsatsar for 2019 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
  Minimumsgebyr  
Årsavgift for bustad og fritidsbustad 4.950 utan moms 6.187,50 med moms
     
Fastavgift vassmålar 2.300 utan moms 2.875,00 med moms
Vatn inn i bygning, pris pr kubikkmeter 12,00 utan moms 15,00 med moms
Tilknytningsavgift 17.900 utan moms 22.375 med moms 
Bustad og fritidsbustad 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Bustad og fritidsbustad større enn 70 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 71 - 200 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 201 - 1000 kvm 200% av minimumsgebyr
 Avlaup
Gerbyrsatsar for 2019 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
  Minimumsgebyr  
Årsavgift for bustad og fritidsbustad 3.400 utan moms 4.250 med moms
     
Vatn ut, pris pr kubikkmeter 15 utan moms 18,75 med moms
Tilknytningsavgift 23.200 utan moms 29.000 med moms
Bustad og fritidsbustad 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Bustad og fritidsbustad større enn 70 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 71 - 200 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 201 - 1000 kvm 200% av minimumsgebyr
Slamtømming, feiing og brannsyn
Gerbyrsatsar for 2019 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
Slamgebyr privat 792 utan moms 990 med moms
Slamgebyr per kubikkmeter frå kommunale avskiljarar 320 utan moms 400 med moms
Ekstratømming inntil 4,5 kubikkmeter 2.995 utan moms 3.743,75 med moms
Ekstratømming over 4,5 kubikkmeter per kubikkmeter 525 utan moms 655 med moms
Naudtømming inntil 4,5 kubikkmeter 5.990 utan moms 7.487,50 med moms
Naudtømming over 4,5 kubikkmeter per kubikkmeter 1.047 utan moms

1.308,75 med moms

     
Feiing / brannsyn 520 utan moms 650 med moms
 Renovasjon - NGIR
Gerbyrsatsar for 2019 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
Restavfall kvar 2. veke, 140 l, utan heimekompostering 3.488 utan moms 4.360 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 140 l, med heimekompostering 3.088 utan moms 3.860 med moms
Restavfall kvar 4. veke, 140 l, utan heimekompostering 3.168 utan moms 3.960 med moms
Restavfall kvar 4. veke, 140 l, med heimekompostering 2.768 utan moms 3.460 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 240 l, utan heimekompostering 3.808 utan moms 4.760 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 240 l, med heimekompostering 3.408 med moms 4.260 med moms
Hytterenovasjon 1.744 utan moms 2.180 med moms
 
Rabatt for heimekompostering er kr. 400 utan moms, kr. 500 med moms
Rabatt for sjeldnare tømming er kr. 320 utan moms, kr. 400 med moms
Tillegg for større dunk er kr. 320 utan moms, kr. 400 med moms
 
Faktura for renovasjonsgebyr vert sendt frå Renovasjon i Nordhordland, Gulen og Solund (NGIR). Trykk på lenka for å sjå NGIR si heimeside.
Gebyr for teknisk forvaltningsteneste

Gebyrregulativ for 2019

Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste i Masfjorden kommune (pdf)

Husleige kommunale bustader

Masfjorden kommune har utleigebustader fleire stader i kommunen. Prisane varierer avhengig av plassering, storleik og standard.

Ta kontakt med kommunen ved Tenestetorget på tlf. 56166200 om du er interessert i å leiga kommunal bustad, eller send ein e-post til post@masfjorden.kommune.no


Sist oppdatert: 23.01.2019
Publisert: 24.04.2018