Skulane våre

Personopplysningar  som kan verte nytta i skulane :
Datasubjekt : Personopplysning : Føremål * :
 Elev Namn, adresse ( telefon, e-postadresse) elev

Kontaktinformasjon

  Personnummer elev Eintydig identifisering
  Namn, adresse, telefon, e-postadresse foreldre Kontaktinformasjon
  Søsken Kontaktinformasjon
  Fritak frå aktivitet eller tenestetilbod Grunnlag for vedtak om fritak frå tilbod
  Diagnosar, medisinbruk Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Registrerte observasjonar Grunnlag for vedtak om utføring av teneste, grunnlag for lovheimla og pliktige varsel
  Resultat av kartleggingar Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Sakkunnig vurdering Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Vedtak om ekstra ressursar Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Skriftlege vurderingar Dokumentasjon av utført teneste, grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Karakterar Dokumentasjon av utført teneste, grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Vitnemål Dokumentasjon av utført teneste, grunnlag for vedtak om utføring av teneste

*/ Du finn meir detaljert informasjon om dei ulike føremåla for bruken av data her.

Personopplysningar  som kan verte nytta i skuleskyssordninga:
Datasubjekt : Personopplysning : Føremål * :
Elev som kjem inn under ordninga for skuleskyss Namn, adresse, (telefonnummer, e-postadresse )

 Kontaktinformasjon

   Alder  Grunnlag for einskildvedtak
   Bustadadresse  Grunnlag for einskildvedtak

*/ Du finn meir detaljert informasjon om dei ulike føremåla for bruken av data her.


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 09.07.2018