Masfjorden kulturskule

Personopplysningar  som kan verte nytta i kulturskulen:
Datasubjekt : Personopplysning : Føremål * :
Elev i kulturskulen Namn, adresse, (telefon, e-postadresse) elev

Kontaktinformasjon

  Namn, adresse, telefon, e-postadresse foreldre Kontaktinformasjon
  Søsken i kulturskulen Grunnlag for einskildvedtak
  Kursval Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Lån av instrument Dokumentasjon av utført teneste
  Bilete av elevar Dokumentasjon av utført teneste

*/ Du finn meir detaljert informasjon om dei ulike føremåla for bruken av data her.


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 09.07.2018