Barnehagar

Personopplysningar  som kan verte nytta i barnehagane:
Datasubjekt : Personopplysning : Føremål * :

Barn som går i barnehage

Namn, adresse til barnet

Kontaktinformasjon

  Personnummer Eintydig identifisering
  Namn, adresse, telefonnummer, e-post foreldere Kontaktinformasjon
  Resultat av kartleggingar Resultat av utført teneste, dokumentasjon av utført teneste, grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Diagnosar, medisinbruk Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Søsken i barnehage / SFO Grunnlag for einskildvedtak 
  Siste skattelikning for foreldre Grunnlag for einskildvedtak
  Registrerte observasjonar Grunnlag for vedtak om utføring av teneste, lovheimla og pliktige varsel
  Sakkunnig vurdering Dokumentasjon av utført teneste, grunnlag for vedtak om utføring av teneste.
  Fritak frå aktivitet eller tenestetilbod Grunnlag for vedtak om fritak frå tilbod

*/ Du finn meir detaljert informasjon om dei ulike føremåla for bruken av data her.


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 09.07.2018