Sjukeheimen

Personopplysningar nytta på sjukeheimen  :
Datasubjekt : Personopplysning : Føremål * :
 Pasient Namn

Kontaktinformasjon

  Adresse Kontaktinformasjon
  Telefonnummer Kontaktinformasjon
  Personnummer Eintydig identifisering
  Personalia pårørande Kontaktinformasjon
  Diagnosar Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Medikamentbruk Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Hjelpebehov Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Bruk av hjelpemiddel Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Epikrisar Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Journalnotat Grunnlag for vedtak om utføring av teneste, lovheimla og pliktige varsel
  Opplysningar om økonomi Grunnlag for einskildvedtak

*/ Du finn meir detaljert informasjon om dei ulike føremåla for bruken av data her.


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 09.07.2018