Kommuneplan

Kommuenplan framsideI medhald av plan og bygningslova (pbl) §11-15 har Masfjorden kommune i sak 044/12 den 31.05.2012 vedteke kommuneplanen for Masfjorden kommune 2012-2024 med unnatak av areal på Haugsøytangen som er berørt av motsegna frå Kystverket.

Kommuneplanen for Masfjorden kommune 2012 - 2024 inneheld (pdf-versjon):

- Samfunnsdel
- Arealplankart
- Føresegner
- Planskildring
- Verdi- og temakart

 

Plandokumenta kan lesast på kommunen si heimeside eller på kommunen sitt digitale planarkiv (http://braplan.geoweb.no/braplan) der planen har ID 126620090002.


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 29.08.2018