Salsløyve for alkohol

Butikkar som skal selje alkohol, må søke om salsløyve.

Salsløyve gjeld for drikke med inntil 4,7 volumprosent alkohol. Løyvet gjeld for maksimum fire år om gongen.

Bensinstasjonar, storkioskar og kioskar kan ikkje få salsløyve.

Søknadsskjema for næring og reiseliv

Elektroniske skjema

Kraftfondet - lån/tilskot
Fyrverkeri - handel og lagring
Denne søknaden vert handsama av det lokale brannvesenet og må vere innsendt
innan 1. mai.
Sal til forbrukar er berre lovleg i tida 27. – 31. desember, jf. forskrift om handtering av eksplosjonsfarleg stoff § 9-2 og 9-4.
Alminneleg skjenkeløyve og serveringsløyve
Salsløyve for alkohol
Skjenkeløyve for einskildhøve/ambulerande
Omsetningsoppgåve for sals- og skjenkeløyver
Avslag på søknad - klage

Før du søkjer

Gjer klar følgjande vedlegg:

 • Planteikningar som visar arealet og funksjonane i lokalet.
 • Stadfesta dokumentasjon på at styrar og avløysar for styrar har bestått kunnskapsprøven.
 • Firmaattest frå Brønnøysundregisteret. Gjeld for deg som søkjer løyvet. Attesten må ikkje vere eldre enn 2 månader.
 • Skatteattest. Gjeld for deg som søkjer løyvet.
 • Dokumentasjon på at styrar og avløysar for styrar er tilsett ved skjenke- eller salsstaden.
 • Bruksløyve frå bygningsmyndigheitene.
 • Utskrift av aksjeeigarbok med alle involverte aksjonærar. Eigarforholda må vere stadfesta av revisor.
Når får du svar på søknaden?

Vi behandlar søknaden din innan fire månader frå du har sendt alle nødvendige opplysningar og dokument.

Alle søknadar om salsløyve skal først til behandling i kontrollutvalet for alkohol, deretter tar formannskapet ei endeleg avgjerd. Det er møtekalenderen til formannskapet som avgjer kor raskt vi klarar å svare på søknaden din.

 

Krav til deg

Vi gir bevillinga til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for drifta av butikken eller utsalet.

 • I søknaden må du gi opplysningar om staden, eigarforhold og kven som skal vere styrar og avløysar.
 • Vi må ha dokumentasjon frå brannvesenet på kor mange personar du maksimalt har lov til å ha i lokalet ditt.
 • Styrar og avløysar for styrar må vere over 20 år.
 • Søknaden må innehalde opplysningar om at verksemda vil bli registrert i manntalet for meirverdiavgift så snart du får registreringsplikt.
 • Du må dokumentere at alle tilsette er registrert i arbeidstakarregisteret, at dei har lovlege arbeidskontraktar og at det er teikna yrkesskadeforsikring for alle tilsette.
 • Eigenerklæring der det går fram at du som søkjer har tilgang til lokala der du skal drive (leigeavtale).
 • Dokumentasjon på at kravet om internkontroll er oppfylt.
 • Dokumentasjon på at du før oppstart har fått alle nødvendige løyver frå Mattilsynet.

 

Kva seier lova?

 

Slik klagar du

Er du ikkje nøgd med vedtaket, kan du klage innan tre veker frå du fekk vedtaket frå kommunen. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vi bør endre vedtaket. Har du behov for rettleiing, kan du ta kontakt med kommunen. Dersom vi i kommunen står ved avgjerda vår, sender vi saka vidare til Fylkesmannen som tar ei endeleg avgjerd.

Fylkesmannen behandlar saka di så raskt som mogleg. Dersom det tar meir enn ein månad før du kan få svar, tar dei kontakt med deg. Dei tar også kontakt dersom dei manglar informasjon i klagen din.

Klagen sender du til:

Masfjorden kommune, Austfjordvegen 2724, 5981 Masfjordnes, eller
på e-post til: post@masfjorden.kommune.no


Sist oppdatert: 14.11.2018
Publisert: 06.11.2018