Masfjorden psykiske helseteneste

Kontaktinformasjon psykisk helse

Besøksadresse:
Fensfjordvegen 615, 2. etg.
5986 Hosteland

Postadresse:
Fensfjordvegen 615,
5986  Hosteland.

Dag Haarklau, spesialsjukepleiar
mobil -  91617895
Dag.Haarklau@masfjorden.kommune.no

Monica Rongved, sjukepleiar
mobil - 40801647
monica.rongved@masfjorden.kommune.no

Om tenesta

Tenesta er gratis og er meint for menneske både med moderate eller meir alvorlege psykiske utfordringar og lidingar.

Mange slit med angst , depresjon , søvnvanskar og uro i ulike fasar i livet. «Sjølvmedisinering» med ulike former for rus (alkohol, piller, mat…) blir ofte tydd til når ein desperat prøver å lindre eller døyve plagene sine. Når slike plager held fram og fører til nedsett livskvalitet, kan det vere lurt å søkje råd eller hjelp.

Alle menneske vil i løpet av livet oppleve motgang og kriser av ulik grad. Mange søkjer hjelp og opplever god støtte hjå venner og familie, men ofte kan desse vere langt unna eller «ha nok med seg sjølv». Og så vil me jo ikkje vere til bry !

Terskelen for å kontakte psykisk helseteneste skal og bør ikkje vere høg. Det er god eigenomsorg å ta i vare si psykiske helse på linje med den fysiske! Og så veit me at psykiske plager ofte fører til stress og fysiske vondter - og motsett; at det å ha fysisk sjukdom får psykiske konsekvensar.

Lovheimel for tenesta

Kommunal psykisk helseteneste er heimla i helse- og omsorgstenestelova (lovdata.no)

Psykisk helse vert også omfatta av… Folkehelsemeldinga(www.regjeringen.no)

Kva kan psykisk helseteneste tilby?
  • Samtale-behandling
  • Kartlegging og utgreiing
  • Rettleiing
  • Støtte-samtalar til pårørande innan rus og psykiatri
Korleis ta kontakt?
  • Du kan ta direkte kontakt ved å ringe og gjere ein avtale på tlf 56 16 63 24
  • Du kan også velge å fylle ut dette skjemaet og sende per post:
    Førespurnad om psykisk helseteneste (pdf),
  • Anna helsepersonell så som lege eller helsesøster kan også hjelpe deg med å ta kontakt.
  • Vi vil minne om at du ikkje bør sende personlege opplysningar via e-post, då dette er ein usikker metode for sending.
Peikarar til nyttig informasjon

Sist oppdatert: 01.10.2021
Publisert: 20.04.2018