Fysioterapi

Kontaktinformasjon for kommunefysioterapeuten

Trenings- og kontorlokale er lokalisert i kjellaren på Masfjorden sjukeheim på Hosteland,
Hostelandslia 15,
5986 Hosteland.

Kommunefysioterapeut Lene Reigstad Danielsen
Telefon: 56166503 / 47466356

e-post: fysioterapeut@masfjorden.kommune.no

Kommunefysioterapeuten gjev teneste til dei som av ulike grunnar ikkje kan nyttiggjere seg av fysioterapitilbodet ved fysikalske institutt.

Kommunefysioterapeuten har i hovudsak ansvar for helsestasjonen, barnehagane, skulane (0-18 år) brukarar ved sjukeheimen og der det er behov for fysioterapi i heimen. Det er i hovudsak ein føresetnad at brukaren samarbeider med den som skal yte tenesta.

Ein kan ta konktakt med fysioterapeuten for bestilling av time på eiga hand. Det er ikkje påkravd med tilvising frå lege, men i enkelte tilfelle er det ein fordel og nødvendig.

Ein kan òg ta kontakt via legekontoret, helsesøster, plei og omsorg, eller psykiatrisk sjukepleier.

Fysioterapitenesta tilbyd:

  • Undersøking og vurdering.
  • Behandling, informasjon og oppfølging.
  • Gruppetrening.
  • Førebyggjande helsearbeid.
  • Opplæring og fagleg undervisning
  • Fysioterapeuten gjev råd og vegleiing i forhold til hjelpemiddel der dette er naudsynt.
Sist oppdatert: 09.01.2020
Publisert: 20.04.2018