HjemNyhendeKunngjering om utlegging av eigedomsskattelister for 2023

Kunngjering om utlegging av eigedomsskattelister for 2023

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2023 (sak 064-2022), og med heimel i eigedomsskattelova § 15,  legger Masfjorden kommune ut eigedomsskatteliste for skatteåret 2023 ut til offentleg ettersyn i 3 veker frå den 23.02.2023. Lista viser de skattepliktige eigedommar med angiving av fakturamottakar, eigedomsskattetakstar, skattesats og utregnet eigedomsskattebeløp for 2023. Skattelista er i tillegg lagt ut på servicetorget. 

Du kan sjå den samla oversikta i eigendomsskattelista

Klage

Klage på fastsett eigedomsskattetakst kan framsetes kvart år i forbindelse med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt dersom det ikkje er klaget på same grunnlag tidlegare år. Skriftleg klage sendes til Masfjorden kommune innan 6 veker, regnet frå den dagen utskrivingsvedtaket (eigedomsskattesetelen) ble sendt skattytaren, eller frå eigedomsskattelistene ble offentleggjort (senast 6. april 2023).

 

Eigedomsskatten skal betalast til forfall sjølv om det er sendt inn klage.Tekst: Svein Viktor Ellingbø


Sist oppdatert: 24.02.2023
Publisert: 25.02.2022