HjemNyhendeKunngjering om eigedomsskatteliste for 2021

Kunngjering om eigedomsskatteliste for 2021

Dette med bakgrunn i kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2021 (sak 082/20), og med heimel i eigedomsskattelova § 15.

Lista viser dei skattepliktige eigedommar med opplysning om fakturamottakar, eigedomsskattetakstar, skattesats og utregnet eigedomsskattebeløp for 2021.

Eigedomsskatteliste for 2021 (pdf)
Skattelista er i tillegg lagt ut på servicetorget.  

Klage
Klage på fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år. Skriftleg klage skal sendast til Masfjorden kommune innan 6 veker, regna frå den dagen utskrivingsvedtaket(eigedomsskattesetelen) blei sendt skattytaren, eller frå eigedomsskattelistene blei offentleggjort (seinast 12. april 2021).
 
Eigedomsskatten skal betalast til forfall sjølv om det er sendt inn klage.Tekst: Svein Viktor Ellingbø, økonomi- og personalleiar


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 01.03.2021