HjemNyhendeKunngjering av offentleg ettersyn for søknad om flytting og endra anleggskonfigurasjon for oppdrettsanlegg i sjø ved Vikane (Einestrand) i Masfjorden kommune

Kunngjering av offentleg ettersyn for søknad om flytting og endra anleggskonfigurasjon for oppdrettsanlegg i sjø ved Vikane (Einestrand) i Masfjorden kommune

Anlegget blir søkt flytta til ny lokasjon som er sett av i Masfjorden kommune sin arealplan til akvakultur. Anlegget består av overflateanlegg med merder og forflåte. Det vert søkt om ei utviding av anlegget til 8 ringar på 160 meter med 100x100 meter ramme og tilhøyrande forflåte. Søkjar opplyser at dette vil gje betre veksttilhøve for fisken i tillegg til betre fiskevelferd då arealet og vassutskiftinga i anlegget vil bli betre. Spreiing av utslepp frå anlegget vil også bli betre. I tillegg blir det meir areal tilgjengeleg til handtering av fisken.

Blom fiskeoppdrett

Anlegget vil driftast som ordinær produksjon av laks i ope anlegg i sjø. Foring vil skje som overvannsforing med bruk av luft til spreiing av foret. Blom Fiskeoppdrett AS har eigne brønnbåtar og god erfaring med bruk av ferskvann som avlusningsmetode, opplyser dei i søkand. Vidare seier dei at det ikkje vil vera endring med omsyn til fiskehelsenettverk.

Fortøyingar kjem innanfor fleirbruksareal i sjø og areal avsett til fiske. Føresegn 5.3.1 opnar opp for at naudsynte fortøyingar for akvakultur kan etablerast innanfor fleirbruksområde i sjø og underføremål fiske. Fortøyingar for anlegget vil også kome inn i fleirbruksområde i sjø i Alver kommune. Det er planlagt produsert 2340 tonn pr. år.

 

Følgjande sentrale dokument føl saka:

Søknad 

Bunnkartlegging og fortøyning 

STIM miljørapport 

Kart 

Vurdering av behov for konsekvesutgreiing 

Brev frå Vestland fylkeskommune 

Søknad ligg ute til offentleg ettersyn frå 20. februar 2023 til 20. mars 2023 på kommunehuset. 

 

Søknaden og andre tilhøyrande dokument ligg ute på Masfjorden kommune si heimeside, www.masfjorden.kommune.nounder høyringar.

 Alle dokument i saka finn ein ved å gå inn på sak 18/450 på post innsyn på heimesida til Masfjorden kommune.

Kommunen ber om at eventuelle merknader til planframlegget vert sendt innan høyringsfristen den 20. mars 2023 tilMasfjorden kommune, Austfjordvegen 2724, 5981 Masfjordnes eller til post@masfjorden.kommune.no. Elektronisk merknadsskjema er og å finna på Masfjorden kommune sine heimesider om ein ønskjer å nytta det.


Sist oppdatert: 20.02.2023
Publisert: 20.02.2023