HjemNyhendeInformasjon til brukarar av kabelferja

Informasjon til brukarar av kabelferja

Me vil difor opplysa om fylgjande:

Om billettering og rutetider

  • Alle må ha gyldig billett for reisa. Det vil seie at ein ikkje kan kjøpe billett på førehand (Betale for ei reise som skal gjerast seinare på dagen), eller etterskot (Betale på eit seinare tidspunkt). Hugs å ta vare på billetten for kontroll.
  • Det vert eit særs fokus på rutetida, det vil ikkje lenger vere mogleg å be ferja om å vente. Unntak gjeld beredskap og utrykking.

Om Autopass

  • Ordninga med Autopass vert innført i løpet av 2019, me vil informera nærare kring tidspunkt. Dagens ordning (riksregulativ for ferjer) vil gjelde inntil vidare.
  • Når autopassregulativet er på plass, er det berre køyretøy som skal løyse billett. Passasjerar vil reise gratis.

SMS-teneste

  • Det vert mogleg å abonnere på ei gratis SMS-teneste foir sambandet. Denne vil varsla om innsttillingar, eller andre hendingar knytte til drifta. Nærare informasjon vil kome.

 

Tekst : Wergeland A/S


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 27.12.2018