HeimKampanjerLokale vedtak om stenging/opning av tenester og krav til verksemder

Lokale vedtak om stenging/opning av tenester og krav til verksemder

Reglar for utleige av kommunale bygningar i samband med Covid-19

Reglane omfattar både bruk, reinhald og utleige av kommunale bygningar.
Les meir om reglar for utleige av kommunale bygningar

Opning av biblioteka

Det er kjekt å melde at biblioteka opnar opp att etter å ha vore stengde sidan 12. mars på grunn av koronaviruset. Les meir om opning av biblioteka frå tysdag 19. mai.

Opning for besøk til bebuarar ved Masfjorden sjukeheim

Styresmaktene har kome med signal om at dei ynskjer at det skal opnast opp for besøk til bebuarar ved sjukeheimar. Les meir om nye reglar frå 15. mai.

Skulane 5.-10. trinn startar opp att tysdag 12. mai

Etter innspel og samtalar vil Masfjorden kommune sine skular ha heimeundervisning for 5.-10. trinn måndag 11.05.20. Desse elevane får sitt undervisningstilbod på skulen frå og med tysdag 12.05.20. Les meir om opning av skulane

Kulturskulen opnar igjen måndag 27. april

Når kulturskulen no opnar igjen, er det framleis behov for felles innsats frå foreldre, elevar og tilsette. Les meir om opning av kulturskulen

Statusrapport nr. 2 om koronapandemien i Masfjorden

Det er framleis ikkje påvist smitte av Covid 19 i Masfjorden kommune. Me har til no testa om lag 45 personar. Samla rapport frå alle tenesteområda. Les meir om tiltaka som gjeld for koronapandemien i Masfjorden

Regjeringa vidarefører alle koronatiltak fram til 20. april

Regjeringa konkluderte tysdag 7. april at alle tiltak for å hindra spreiing av koronasmitte vert vidareført. Frå 20. april vert det letta på nokon av tiltaka. Les meir om vidareføring av tiltaka

Barnehagane og delvis skulane opnar frå 20. april og 27. april

I tråd med Regjeringa sine føringar vert barnehagane i Masfjorden opna frå og med 20. april. Skulane opnar frå og med 27. april for 1.-4. klasse og SFO. Les meir barnehage- og skuleopning.

Regjeringa forlenger dei viktigaste tiltaka for å stoppa utbrotet av koronavirus

Tiltaka vil vare fram til over påsken og til og med 13. april (kan verta forlenga). Les meir om vidareføring av tiltaka

Reduksjon i hjelpemiddeltenesta grunna Pandemi-beredskap

Masfjorden kommune har grunna Pandemi beredskap sett opp nokon nye tiltak i hjelpemiddeltenesta for å beskytte innbyggjarane i Masfjorden mot smittespreiing av Corona-virus. Les meir om reduksjon i hjelpemiddeltenesta. 

Masfjorden sjukeheim er stengd for besøk

På grunn av koronavirus stengjer me sjukeheimen for besøk, i fyrste omgang i 14 dagar.
Les meir om stenging av sjukeheimen for besøk

Biblioteket og Nav Masfjorden vert stengd frå 12. mars

Alle biblioteka i Masfjorden og NAV Masfjorden vert stengde frå torsdag 12. mars
Les meir om stengd bibliotek og Nav Masfjorden

Symjebassenget på Matre er stengt

Grunna fare for koronasmitte er bassenget og treningsrommet stengt til 30. april. Les meir om stengd symjebasseng

Krav til arrangørar ved tilstellingar

I samband med Korona-viruset har Masfjorden kommune i samråd ved smittevernlegen innført krav til arrangørar og serveringsstader. Les meir om krav til arrangørar ved tilstellingar


Sist oppdatert: 13.08.2020
Publisert: 13.03.2020