Tid for å søkja kulturmidlar, kulturvernmidlar mm.

Søknadsfristen for å søkja midlane samt framlegg til kulturpriskandidat er 10. april.

Kulturmidlar

Elektronisk søknadsskjema under « Sjølvbetjening» på heimesida. Alle søkjarar må senda inn årsmelding og rekneskap saman med søknaden.

Kulturvernmidlar

Kommunen gjev tilskot til restaurering/istandsetjing av eldre bygningar, bygningsmiljø og andre kulturminne som ligg innan for Masfjorden kommune sine grenser. Eigarar av slike kulturminne kan søkja tilskot frå desse midlane.
Elektronisk søknadsskjema under "Sjølvbetjening" på heimesida.

Vaksenopplæringsmidlar våren 2018

Søknadsskjemaet på heimesida under "Sjølvbetjening".

Kandidat til kulturprisen

Har du framlegg til nokon som du meiner fortener kulturprisen?
Send forslag innan 10. april til

Masfjorden kommune
Austfjordvegen 2724
5981 Masfjordnes
post@masfjorden.kommune.no

 

Web levert av CustomPublish