Teknisk, miljø og landbruk

Tekniske tenester omfattar både serviceoppgåver, tilrettelegging av infrastruktur og forvaltning.

Avdelinga behandlar saker i hovudsak etter fylgjande lover og regelverk:
Plan- og bygningslova, Jordlova, Matrikkellova, Naturmangfaldslova og Lov om motorferdsel i utmark.

Sakene kan i hovudtrekk nemnast slik:

  • Kartlegging, oppmåling og kartinformasjon
  • Arealplanlegging, driftsplanlegging, prosjektoppfølging og byggeleiing
  • Planlegging og utbygging av kommunaltekniske anlegg i m.a. bustadfelt
  • Drift, vedlikehald, kontroll og tilsyn med kommunaltekniske anlegg som vegar, vassforsyning og avløpsanlegg
  • Planlegging, bygging, drift og vedlikehald av kommunale bygningar
  • Forvaltning av kommunale eigedomar
  • Saker knytt til miljø
  • Ajourhald av landbruksregister og gardskart
  • Tilskotsordningar i landbruket
  • Fisk- og viltforvaltning

Avdelinga er organisert slik :

Teknisk sjef

Roald Kvingedal

Konsulent

Liv Oda Dale

Landbruk*

Håvard Tveit
Ottar Myrtveit

Plan, byggjesak og miljø

Roald Kvingedal

Kart og oppmåling

Kjersti Furnes Soltvedt

Feiing

Morten Flaterås
Kristian S. Kvinge
Bente Karin Kvinge, kontormedarbeidar

Drift og vedlikehald **

Gunnar Molland
Kurt Gjerde
Jan Helge Torsvik
Steinar Stall

 

 

* / Håvard Tveit er landbrukssjef(30 % i Masfjorden) medan Ottar Myrtveit er fagkonsulent landbruk.

** / Drift og vedlikehald er: Veg, vatn, avlaup, bygg og tekn. installasjonar.

Web levert av CustomPublish