Høyring - Søknad frå Engesund Fiskeoppdrett AS om akvakultur av makroalgar i flytande anlegg

Søknaden frå Engesund Fiskeoppdrett AS gjeld lokalitet Duesund, AK 11.  Høyringsfristen er sett til 9. oktober 2017.

Søknad frå Engesund Fiskeoppdrett AS, Søknaden gjeld løyve til etablering og drive akvakultur av makroalgar i flytande anlegg  på Ak 11, Duesund, Masfjorden kommune.

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til ny lokalitet for dyrkning av fleire typar makroalgar. Det omsøkte arealet vert på 4,5 dekar med ein planlagt årleg produksjon på 200 tonn.

For ytterlegare informasjon vert vist til søknaden.

Søknaden er også lagt ut for gjennomsyn på kommunehuset, Masfjordnes, i  tida 11.09 – 09.10.2017.

Vedlegg i pdf-format:
Søknad om løyve til makroalger
Dyrking av tare og laks
Rapport frå rådgjevande biologar
Overordna målsetting for HMS
Fortøyning av anlegget

Her finn du elektronisk skjema for høyringa

Kontaktperson: Roald Kvingedal, e-post: roald.kvingedal@masfjorden.kommune.no

 

Web levert av CustomPublish