Avgifter og gebyr

Vedtak om kommunale avgifter og gebyr vert fastsett av kommunestyret ved handsaminga av budsjettet for vedkomande år. Her finn du eit oversyn over gjeldande satsar, med peikarar sider som inneheld prisar for ulike tenester og ytingar det vert teke gebyr for.

Merk at ein også vil finne informasjon om avgifter og gebyr på sidene til avdelinga som utfører tenesta det vert kravd gebyr for.

Dersom noko skulle vere uklårt, kan ein ta kontakt med kommunen, anten på telefon 56166200, eller via e-post post@masfjorden.kommune.no .

Skigard Nordkvingo

Web levert av CustomPublish