Aktuelle høyringar

Kunngjering av mindre reguleringsendring for Einestrand bustadfelt

Framlegg til mindre endring av reguleringsplan for Einestrand bustadfelt vert sendt ut til høyring i medhald av plan- og bygningslova sin § 12-14. Høyringsfrist 26. mai 2017.

28. april 2017 Les meir om reguleringsendring for Einestrand

Høyring om lokal forskrift for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt regulering av feiegebyr

Formannskapet i Masfjorden har vedteke å legge ut på høyring lokal forskrift for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt regulering av feiegebyr. Høyringsfristen er 15.05.2017.

31. mars 2017 Les meir om høyring lokal forskrift for feiing og tilsyn

Ny forskrift for tildeling av langtidsplass på sjukeheim er ute på høyring

22. mars vedtok formannskapet at framlegg til ny forskrift om tildeling av langtidsplass på sjukeheim skulle ut til høyring. Frist for innspel er sett til 5. mai.

27. mars 2017 Les meir om høyringa her.

Søknad frå Engesund Fiskeoppdrett AS om løyve til utviding av anlegg

Søknad frå Engesund Fiskeoppdrett AS om løyve til utviding av anlegg for oppdrett av laks og aure på Laberget. Uttalefrist er sett til 24.04.2017

24. mars 2017 Les meir om søknad for utvida fiskeoppdrett

Kunngjering av offentleg ettersyn - reguleringsplan for Skjelsundet naustområde

Formannskapet har gjort vedtak om å leggje reguleringsplan for Skjelsundet naustområde ut til offentleg ettersyn. Frist for merknader er 25 april 2017.

10. mars 2017 Les meir om reguleringsplan for Skjelsundet naustområde
Web levert av CustomPublish