Aktuelle høyringar

Masfjordbrua sett frå Duesund

Reguleringsplan for bru over Masfjorden - offentleg ettersyn

Formannskapet i Masfjorden kommune har i møte 12.09.2017, sak 072/2017, gjort vedtak om å leggje reguleringsplan for bru over Masfjorden ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10. 

15. september 2017 Les meir om høyringsprosessen

Høyring - Søknad frå Engesund Fiskeoppdrett AS om akvakultur av makroalgar i flytande anlegg

Søknaden frå Engesund Fiskeoppdrett AS gjeld lokalitet Duesund, AK 11.  Høyringsfristen er sett til 9. oktober 2017.

11. september 2017 Les meir om søknad om makroalger

Engesund Fiskeoppdrett AS søker om løyve til utviding av anlegg for oppdrett i Duesund

Søknaden gjeld løyve til utviding av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure i Duesund. Uttalefristen er 15.09.2017

18. august 2017 Les meir om utvida oppdrettsløyve

Kunngjering om tilleggssøknad for justert trase for Dalsbotnfjellet vindkraftverk

NVE har sendt over tilleggssøknad frå Zephyr AS om endra trasé for ein ny kraftleidning frå Dalsbotnfjellet vindkraftverk til Frøyset transformatorstasjon. Uttale til søknaden innan 23. juni 2017

07. juni 2017 Les meir om kunngjering av justert trasé

Kunngjering av mindre reguleringsendring for Einestrand bustadfelt

Framlegg til mindre endring av reguleringsplan for Einestrand bustadfelt vert sendt ut til høyring i medhald av plan- og bygningslova sin § 12-14. Høyringsfrist 26. mai 2017.

28. april 2017 Les meir om reguleringsendring for Einestrand
Web levert av CustomPublish